2021-05-12 18:09:21

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA POLIČNIK

 Dr. Franje Tuđmana 68

KLASA: 112-01/21-01/07

URBROJ: 2188-37-06-21-01

Poličnik, 26. travnja 2021.

 

Temeljem članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10.,90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14, 07./17., 68./18., 98/19., 64/20.) te članka 58. Statuta Osnovne škole Poličnik, Školski odbor Osnovne škole Poličnik, Poličnik raspisuje:

 

N A T J E Č A J ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

 

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete prema članku 126. stavku 1.-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.., 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20):

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a)            sveučilišni diplomski studij ili

b)           integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c)            specijalistički diplomski stručni studij;

d)           položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. Stavka 1. i 2. ovog Zakona

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (kandidat za ravnatelja/icu ne smije biti pravomoćno osuđen za kaznena djela i protiv njega se ne smije voditi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).

3) najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1.,  ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

 Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. ili koja nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01.,114/01. i 76/05.).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

životopis, diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja (članak 157. st.1. i st.2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnom za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama potvrdu ili elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, (ne starije od 30 dana) program rada za mandatno razdoblje, uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana) dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. stavka 3. Zakona  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju)

Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama:

poznavanju stranog jezika (stupanj prema zajedničkom europskom okviru za jezike, svjedodžba ili druga isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika ovlaštene ustanove ili druga isprava)

osnovnim digitalnim vještinama (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava)

iskustva rada na projektima vezanim za djelatnost škola (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedini projekata)

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Ravnatelj škole imenuje se na vrijeme od pet (5) godina.

Uputa za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima:

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93.., 2/94, 76/94., 108/95.., 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 339/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93.., 58/93, 2/94., 76/94., 108/95.., 108/96, 82/01., 103/03 i 148/13) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i slično).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem  članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo kako je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i slično) te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82./08., 69./17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Poličnik, Poličnik da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju i čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i  na mrežnim stranicama Škole.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili ovjerenoj  preslici, kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osoba koja podnese takvu prijavu neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu škole:

Osnovna škola Poličnik,  Dr. Franje Tuđmana 68, 23241 Poličnik s naznakom „prijava na natječaj za ravnatelja/icu- ne otvarati“.

 

                                                                                                                                                                                                         Predsjednica Školskog odbora:

                                                                           Jadranka Štulić


Osnovna škola Poličnik